Hệ thống điện thoại Analog

PBX analog đã có từ nhiều thập kỷ và vẫn đang được sử dụng tại nhiều văn phòng. Sự phát triển tích cực của hệ thống điện thoại kế thừa này đã dừng lại những năm gần đây. Tính năng hạn chế của chúng khiến chúng đang dần bị đẩy khỏi thị trường.

Tất cả cuộc gọi được chuyển qua mạng mạng điện thoại cố định PSTN truyền thống. Điện thoại analog đòi hỏi cần có hệ thống dây điện kép trong văn phòng: một mạng cho điện thoại và mạng thứ hai cho các hạ tầng CNTT.

Thuận lợi:

Bất lợi: